Deklaracja dostępności
KINO JDK
KUP BILET

Kalendarz imprez kulturalnych w Jasielskim Domu Kultury na miesiąc:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kalendarz imprez-rozwiń

 

Wstęp Deklaracji

 

Jasielski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jasielskiego Domu Kultury.

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-13 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików graficznych nie posiada tekstu alternatywnego
 • brak dostępności mediów zmiennych w czasie
 • częściowo zbyt niski kontrast między elementami
 • pojawiają się teksty w postaci grafiki
 • brak możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem
 • częściowo zachodzące się teksty przy dużym powiększeniu czcionki
 • brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych
 • częściowe braki opisów kontekstowych odnośników
 • brak: widocznego focusa, gestów punktowych, aktywowania ruchem, odczytania po oznaczeniu fokusem, podczas wprowadzania danych, identyfikacji błędów, sugestii korekty błędów, zapobiegania błędów.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • wyłączenia:
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor JDK Helena Gołębiowska, e-mail: jdksekretariat@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 44 351 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Jasielski Dom Kultury, budynek główny, ul. Kołłątaja 1

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia główne, od ul. Kołłątaja i ul. Kościuszki.

Do wejścia od strony ul. Kołłątaja prowadzą: schody.

Do wejścia od strony ul. Kościuszki prowadzi bezpośrednio chodnik oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda, dostępna bezpośrednio z poziomu ulicy Kościuszki.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze pomieszczenie nr 19.

Przy budynku, od strony ul. Jana III Sobieskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Jasielskiego Domu Kultury.

 

Jasielski Dom Kultury, budynek główny, Kino JDK, ul. Sokoła 8

 

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku głównym przy ul. Sokoła 8.

Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niedalekiej odległości, na parkingu na Placu Żwirki i Wigury, oraz przy ul. Sokoła 8.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Jasielskiego Domu Kultury /Kino JDK „Syrena”/.

 

Informacje dodatkowe

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad odpowiednim opisaniem plików graficznych.

 
 
 
 
 

Terminarz kina JDK "Syrena"

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

  

Informacja o projekcie